You are here:: Activity LEGAL Department Реєстрація релігійної громади
 
 

Banner
 
 
 
 

Реєстрація релігійної громади

There are no translations available.

 

Реєстрація релігійної громади

 

1. Релігійні організації та їх види.

2. Перелік документів, необхідних для реєстрації релігійної громади.

3. Реєстрація статуту релігійної громади.

4. Включення відомостей про релігійну громаду до ЄДР.

5. Припинення діяльності релігійної громади.

6. Підсумки.

 

 

1. Релігійні організації та їх види

 

Релігійні організації в Україні утворюються з ме­тою задоволення релігійних потреб громадян сповідувати і поширювати віру; діють відповідно до своєї ієрархічної та інституційної структури; обирають, призначають і замінюють персонал згідно зі своїми статутами (поло­женнями). Відповідно до ст. 7 Закону “Про свободу совісті та релігійні організації” є такі види релігійних організацій: 

1. Релігійна громада. Місцева релігійна організа­ція віруючих громадян одного й того ж культу, віроспо­відання, напряму, течії або толку, які добровільно об'єдналися з метою спільного задоволення релігійних потреб.

2. Релігійне управління, центр. Релігійні управління та центри є об’єднанням релігійних громад, отож їхніми засновниками не можуть бути громадяни. Релігійні організації, керівні центри яких знахо­дяться за межами України, можуть керуватись у своїй діяльності настановами цих центрів, якщо при цьому не порушується законодавство України.

3. Монастир, релігійне братство, місіонерське товариство (місія). Релігійні управління і центри мають право відпо­відно до своїх зареєстрованих статутів (положень) засновувати монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), які діють на підставі своїх статутів (положень), що реєструються у встановленому порядку.

4. Духовний навчальний заклад це заклад для підготовки священнослужителів і інших служителів необхідних релі­гійних спеціальностей. Релігійні управління і центри відповідно до своїх зареєстрованих статутів (положень) мають право ство­рювати духовні навчальні заклади.

5. Релігійне об'єднання – це об'єднання одного або кількох видів релігійних організацій (релігійна громада, управління і центр, монастир, релігійне братство, місіонерське товариство (місія), духовний навчальний заклад) для досягнення певної мети. Релігійні об'єднання представляються своїми цент­рами (управліннями).

 

2. Перелік документів, необхідних для реєстрації релігійної громади

Створення релігійної громади не потребує пові­домлення органів державної влади, і в цьому випадку релігійна організація діє без реєстрації (ст.8 Закону “Про свободу совісті та релігійні організації”). Також релігійна громада може зареєструвати свій статут в обласній державній адміністрації, у Київській міській державній адміністрації. Але тут виникає ряд проблем: яким чином розпоряджа­тися майном та реалізовувати право власності на майно ре­лігійної громади; як отримувати гуманітарну допомогу; як проводити культурно-просвітну діяльність; як здійснювати видавництво та розповсюдження релігійної літератури; як скористатися правом на альтернативну (невійськову) службу та інші. Тому радимо надати релігійній громаді ста­тус юридичної особи шляхом державної реєстрації з отриманням статусу неприбуткової організації, відкриттям банківського рахунку та отриманням печатки (за необхідності).

 

Для державної реєстрації релігійної громади необхідно підготувати наступні документи (ст. 12,14 Закону “Про свободу совісті та релігійні організації”):

1. Заява. Підписується громадянами в кількості не менше десяти чоловік, які утворили релігійну громаду і досягли 18-річного віку.

2. Статут релігійної громади. Кількість екземплярів – 3.

Статут релігійної громади приймається  на загальних зборах віруючих громадян, про що складається відповідний протокол.

Статут релігійної громади повинен містити відомості про:

1) вид релігійної організації, її віросповідну  приналежність і місце знаходження;

2) місце релігійної організації  в  організаційній  структурі релігійного об'єднання;

3) майновий стан релігійної організації;

4) права релігійної громади на заснування підприємств, засобів масової інформації,  інших релігійних організацій, створення навчальних закладів;

5) порядок внесення змін і доповнень до статуту релігійної громади;

6) порядок  вирішення майнових та інших питань у разі припинення діяльності релігійної громади.

Статут може містити й інші відомості, пов'язані з особливостями діяльності даної релігійної громади.

3. Протокол загальних зборів. У протоколі обов'язково відображаються рішення щодо затвердження статуту громади, обрання представників громади, обрання керівника громади.

4. Підтвердження місця знаходження релігійної громади. Документом, що підтвердить місце знаходження релігійної громади за певною адресою, може бути гарантійний лист власника та копія правовстановлюючого документу на будинок, споруду одного із засновників релігійної громади.

 

3. Реєстрація статуту релігійної громади

Орган реєстрації. Для одержання релігійною громадою прав юридичної особи громадяни учасники подають документи на реєстрацію до обласної, у місті Києві та Севастополі – до Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, у Республіці Крим – до Уряду Республіки Крим.

Строк реєстрації. Реєструючий орган має в місячний термін прийняти рішення щодо реєстрації та протягом 10 днів письмово повідомити заявників. У деяких випадках (наприклад, якщо існують міжконфесійні конфлікти) реєструючий орган може вимагати висновок місцевої державної адміністрації, виконкому місцевої ради, а також спеціалістів (на жаль, не вказано – яких). У цьому випадку термін прийняття рішення продовжується до трьох місяців. Зміни і доповнення до Статуту реєструються у тому ж порядку і в такі ж строки. (ст.14 Закону “Про свободу совісті та релігійні організації”).

Оплата. Послуга з реєстрації статуту релігійної громади надається безкоштовно.             Документ, що підтверджує реєстрацію статуту. У разі позитивного рішення орган реєстрації засвідчує статут релігійної громади, 2 примірники повертає заявнику, та видає свідоцтво або розпорядження про реєстрацію статуту громади.

 

4. Включення відомостей про релігійну громаду до ЄДР

Після реєстрації статуту релігійної громади необхідно звернутись до державної реєстраційної служби по місцезнаходженню релігійної громади та подати пакет документів для внесення  до  Єдиного  державного реєстру (ЄДР) запису про проведення державної реєстрації юридичної особи. Державному реєстратору подається:

1. Копія свідоцтва або розпорядження про реєстрацію статуту.

2. Два примірники статуту з відміткою про реєстрацію обласної чи Київської міської держадміністрації.

3. Протокол загальних зборів про затвердження статуту громади, обрання представників громади, обрання керівника громади.

4. Заповнена реєстраційна картка (форма 1) на проведення державної реєстрації юридичної особи. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1207-11

 

Строк. Відповідно до ч. 5 ст. 25 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” строк  державної  реєстрації  юридичної  особи  не повинен перевищувати три робочих дні з дати надходження документів.

Документ. Після внесення відомостей до ЄДР про проведення державної реєстрації релігійної громади, державний реєстратор видає Виписку з ЄДР  та Статуту з відміткою про реєстрацію. У Виписці з ЄДР буде зазначено, що релігійна громада взята на облік у податкових, статистичних, пенсійних та інших органах. Тому не потрібно звертатись до вищевказаних органів.

З моменту взяття на облік у податкових органах платник податків вважається таким, що перебуває на загальній системі оподаткування, якщо ним не обрано інший спосіб оподаткування відповідно до законодавства.

Релігійну громаду необхідно внести до реєстру  неприбуткових установ та організа­цій. Для внесення до Реєстру релігійна громада подає до державної податкової інспекції за її місцем знаходженням реєстраційну заяву за формою 1-РН, а також копії установчих документів. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0267-13

Виготовлення печатки. На даний момент печатка не є обов’язковою для поточної діяльності юридичної особи. Чинним законодавством не передбачено дозволу органів МВС для виготовлення печатки. Тому, щоб її виготовити, достатньо звернутися керівнику (або довіреній особі) до штемпельно-граверної майстерні, яка займається виготовленням печаток. Найчастіше при виготовленні печатки вимагають лише оригінал Виписки з Єдиного державного реєстру та оригінал паспорта керівника (або його копію, якщо звертається довірена особа).

 

5. Припинення діяльності релігійної громади

Діяльність релігійної громади може бути припинено у зв'язку з її реорганізацією (поділом, злиттям, приєднанням) або ліквідацією.

У разі порушення релігійною громадою, що є юридичною особою, положень закону та інших законодавчих актів України її діяльність може бути припинена також за рішенням суду.

У судовому порядку діяльність релігійної громади припи­няється лише у випадках:

1) вчинення релігійною громадою дій, недопустимість яких передбачено Законом України "Про свободу совісті та релігійні організації";

2) поєднання обрядової чи проповідницької діяльності релі­гійної громади з посяганнями на життя, здоров'я, свободу і гідність особи;

3) систематичного порушення релігійною громадою вста­новленого законодавством порядку проведення публічних релігійних заходів (богослужінь, обрядів, церемоній, походів тощо);

4) спонукання громадян до невиконання своїх конституцій­них обов'язків або дій, які супроводжуються грубими порушен­нями громадського порядку чи посяганням на права і майно державних, громадських або релігійних організацій.

Суд розглядає справу про припинення діяльності релігійної організації у порядку позовного провадження, передбаченого Цивільним процесуальним кодексом України, за заявою органу, уповноваженого здійснювати реєстрацію статуту конкретної релігійної організації або прокурора.

 

6. Підсумки

Для реєстрація релігійної громади як юридичної особи необхідно:

1. В обласній (Київській та Севастопольській міських) державній адміністрації, а в Республіці Крим – в Уряді Республіки Крим, зареєструвати статут релігійної громади.

2. У Державного реєстратора отримати Виписку з  Єдиного  державного реєстру (ЄДР).

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок заяви про реєстрацію статуту релігійної громади

 

 

Голові __________________

обласної державної адміністрації
__________________________

ЗАЯВА

Ми, уповноважені представники релігійної громади ____________________________
(повна назва релігійної громади)

_______________________________________________________________________________________________

 

1. (Прізвище, ім'я, по батькові з паспорту)
2.______________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________________
5.______________________________________________________________________________
6.______________________________________________________________________________
7.______________________________________________________________________________
8.______________________________________________________________________________
9.______________________________________________________________________________
10._____________________________________________________________________________

подаємо на реєстрацію статут (положення) __________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(назва релігійної громади і територія, в межах якої діє громада)

прийнятий на загальних зборах віруючих (протокол № ___ від «___» ________ 20___ р.) .
Територія, в межах якої діє релігійна громада: __________________________________                                                                                                  (населений пункт).
Місце знаходження керівного органу релігійної громади (адреса) .
_______________________________________________________________________________.

 

Додатки:        1. Статут релігійної громади — 3 екземпляри.

2. Протокол загальних зборів № ___ від __________20__ р.

3. Гарантійний лист власника приміщення.

4. Копія правовстановлюючого документу на будинок, споруду.

 

Підписи заявників (десяти уповноважених)

 

___________________________ (___________________)

___________________________ (___________________)

___________________________ (___________________)

___________________________ (___________________)

___________________________ (___________________)

___________________________ (___________________)

___________________________ (___________________)

___________________________ (___________________)

___________________________ (___________________)

___________________________ (___________________)

 

«__» _________ 20__ р.

 

Интересная статья? Поделись ей с другими: